“Akıllı Dünya”ya giden yolda bir teknoloji devi: IBM

IBM markasının doğuşu. 16 Haziran 1911 tarihinde ABD’de kurulan IBM, üretimine ilk etapta delikli kart makineleri, saatler, ölçekler ve peynir kesicileri yaparak başladı. Daha sonra daktilolar, vakumlu tüp hesap makineleri, manyetik bant, ilk disk sürücüsü, bellek yongası, FORTRAN, fraktallar, ATM’ler, ana bilgisayarlar, mini ve kişisel bilgisayarlar üretimine geçti. Şimdilerde ise IBM, süper bilgisayarları,  katma değerli hizmetleri, yazılım ve iş analitiği gibi önemli alanlardaki liderliği ile dönüşüme damgasını vurmaya devam ediyor. Son yüz yıllık süreçte, bilgi teknolojisine yönelik bir dizi araç olmaktan öteye geçerek, öncelikli olarak bir endüstriye, daha sonra bir bilim dalına ve son olarak modern dünyanın nüfuzlu ve yaygın bir unsuru haline gelerek gelişen IBM markası, 100 yıllık tarihinde, büyük buhran, dünya savaşları, krizler, yükselişler gibi pek çok küresel olayın tam içerisinde yer alarak kendi dönüşümünü de aralıksız olarak sürdürmeye devam etti. IBM’in icatları bugünkü teknoloji endüstrisinin altyapısını oluşturuyor. Sunduğu her ürün ve teknoloji, IBM’in tutarlı bir tavırla, dünyanın değişen ihtiyaçları ile aynı çizgide ilerlediğinin ve bunu yaparken dünyadaki pek çok insanın hayatına dokunarak, fark yarattığının bir göstergesi. IBM’in vizyonu. IBM 100 yıldan bu yana kurumlara yön veren ve teknoloji öncülüğünü dünya ile paylaşan küresel bir iş ortağı konumunda. 100 yıl içinde meydana gelen değişikliklere yenilikçi yapısıyla uyum sağlayan IBM, dünyanın bu süreklilik gösteren değişim sürecinde önemli izler bıraktı. IBM’in bütün geçmişi tutarlılık ve sürekli değişimin bir etkileşimi olarak inşa edildi. IBM’in geçmiş ve gelecek vizyonunu oluşturan sürekli değişim kavramı, kurumların bu modeli benimseyerek teknolojiye daha yakın durmasını ve yenilikleri takip ederek kendi dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarını sağladı. IBM bir asırlık ömrüne sığdırdığı bu değişimin içinde, çağdaş kurumun yeniden keşfini tanımlayan iş organizasyonuna, bilgi biliminde öncülük etmesini sağlayan iş araçlarına ve dünyanın işleyişinde değişimi getiren iş sonuçlarına odaklanarak öncü bir rol üstlendi. Geçtiğimiz yüzyılda bilgi yönetimi konusundaki uzmanlığını hızla geliştiren IBM, yepyeni bir alanda daha kendini kanıtlamış oldu. IBM’in var olması, büyümesi, serpilmesi, bir zümrüt-ü anka gibi küllerinden dirilerek kendini dönüştürmesi ve ikinci yüzyıl için yeni bir yol çizmesi de aynı zamanlarda gerçekleşti. Bu süreç içinde, 2008 yılında “Akıllı Dünya” vizyonu çerçevesinde dünyayı daha sürdürülebilir, yaşanabilir, verimli ve elverişli kılmaya yönelik teknolojiler geliştirmeye başlayan IBM, bu doğrultuda sunduğu yenilikçi çözümlerle geleceğe yönelik vizyonunu belirliyor.   IBM’in Türkiye ve dünyadaki yeri. Geniş ürün yelpazesi, yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojiye sahip çözümleri sayesinde bağımsız analistler/araştırmacılar tarafından iş analitiği ve bulut alanlarında lider olarak tanımlanan IBM, hizmet alanında da dünyada küresel deneyimle endüstri bilgisine sahip olan en büyük hizmet sağlayıcılardan biri. Satış, kâr, varlık, pazar değeri ve çalışanlar gibi faktörler üzerinden belirlenen Fortune 500 listesinde ABD’nin en büyük 20. şirketi, Forbes dergisine göre ise dünyanın en büyük 33. şirketi olan IBM, Gartner Inc.  tarafından dünya genelinde 2010 kârlarına göre uygulama altyapısı ve yazılım segmentinde pazar lideri olarak belirlenmiş ve Fast Company tarafından ise dünyanın 18. en yaratıcı şirket seçilmiş durumda. Herkes tarafından bilinen iş alanları donanım ve yazılım olsa da IBM, aynı zamanda dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri olma özelliğini de taşıyor. Marka değeri aynı zamanda borsalar tarafından da onaylanan IBM, yatırımcısının en güvendiği şirketler listesinde.  Millward Brown BrandZ araştırmasına göre IBM, birinci sıradaki Apple ve ikinci Google’dan sonra dünyanın en değerli üçüncü markası. 1938 tarihinde Ankara’da kurulan ve 1960 yılında İstanbul’a taşınan IBM Türk ise, 73 yıldır Türkiye’de hizmet veriyor. IBM her zaman varlık gösterdiği bölgelerde gerek teknoloji ve çözümleriyle gerekse de toplulukları dönüştürücü ve kalkındırıcı hizmetler sunarak örnek olmaya özen gösteren bir kuruluş. Türkiye’de IBM, gerek iş alanında, gerekse gönüllülük alanında en iyi hizmeti sunmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya özen gösteren bir iş anlayışı sergiliyor. IBM Türk, yıllardır Türkiye’de katma değer yaratacak alanlara yatırım yapıyor. Buna en iyi örnek İzmir’de 2005 yılından beri faaliyet gösteren İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Hizmetleri Merkezi. İstanbul’da bir STG Demo merkezi bulunan IBM, İstanbul’da bir inovasyon merkezi de geliştirmiş durumda. Geçen Aralık ayında Ankara’da ODTÜ’de bir Kamu Güvenliği Merkezi de kuran IBM’in “Hizmet Gücü Sosyal Sorumluluk Projesi”,  Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından Türkiye’deki “En İyi Gönüllü Proje” seçildi. IBM gelecekte hayata geçireceği projeler için de çalışmalarına devam ediyor.   IBM’in Geleceğe Yönelik Hedefleri. IBM’in önümüzdeki yıllarda gündemindeki öncelikli konular arasında Daha Akıllı bir Dünya Stratejisi, İş Analitiği Optimizasyonu (BAO), Bulut Bilgi işlem ve Büyüyen Pazarlar yer alıyor. IBM’in neden daha akıllı bir dünyayı hedeflediği ise gayet açık... Bugün şehirler dünya enerjisinin yaklaşık yüzde 75’ini tüketiyor, sera gazı salınımı yüzde 80’den fazla, dünyadaki su rezervinin yüzde 20’si ise altyapılarından kaynaklanan çatlaklar, sızıntılar yüzünden kayboluyor. Şehir merkezlerinin büyümeyi devam ettirmesi ve küresel ekonomi içerisinde olumlu ve merkezi bir rol oynayabilmeleri için şehirlerin  “akıllı” büyümeleri gerekiyor. Ulaşım, sağlık hizmeti, eğitim, kamu düzeni ve güvenliği, enerji ve su gibi hizmetler sunan şehir altyapıları, artan nüfusun ihtiyaçlarına akıllıca cevap verebilecek ve bunları sezebilecek yeni bilgi ve teknolojiler üzerine dayanmak zorunda. Bu nedenle, IBM bunun farkında olarak, araştırma çalışmalarının yüzde 25’inden fazlası “akıllı dünya” projelerine odaklıyor. İş analitiği ise, giderek karmaşıklaşan bir dünyada verinin hızla çoğalıp yaygınlaşması, rekabette bir adım önde olma baskısıyla birleştiğinde kurumların önümüzdeki dönemde odaklanacağı en önemli konulardan biri... IBM, analitik yeteneklerini geliştirmek üzere son 5 yılda 14 milyar dolar yatırım yaparak, analitik konusuna odaklanan binlerce iş danışmanı ve matematikçisiyle birlikte, şu ana kadar aldığı 500’e yakın analitik patent aracılığıyla şirketlerin ellerine geçen verilerden daha fazla katma değer sağlayabilmeleri amacıyla yeni teknolojiler üretme konusunda çözümler geliştiriyor. Bulut Bilişim’de de aynı şekilde, esneklik, modülerlik ve ölçeklenebilirlik yapısına sahip olma özelliği ile gelecekte kurumların maliyet sorunlarını rekabet avantajına çevirmelerine fırsat tanıyacak potansiyeller sunan IBM, Türkiye gibi büyüyen pazarlarda ekonomik gelişme, rekabetçilik ve üretkenliklerini artırmak ve hızlandırmak için BT’nin sağladığı fırsatlardan faydalanarak büyüyen küresel pazarlara yenilerini eklemeyi hedefliyor.   IBM’in En Önemli Ürünleri ve Ürün Lansmanlar›   1911 IBM,  C-T-R “Computing Tabulating Recording Company” ismiyle kuruldu.   1923 IBM’in delikli kart teknolojisi ABD nüfus say›m› gibi genifl boyuttaki projelerin gerçeklefltirilmesine yard›mc› oldu.   1924 Dünyaya aç›lma arzular› ile flirket ad›n› de€ifltirerek kendini “International Business Machines”, IBM olarak isimlendirdi. Bugün IBM 170’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.   1935 IBM tek kiflilik bir temsilcilikle Türkiye’deki faaliyetlerine bafllad›. ‹lk IBM 405 alfabetik muhasebe makinesi Ziraat Bankas› taraf›ndan sat›n al›nd›.   1936 ABD hükümetiyle IBM sosyal güvenlik projesinde beraber çal›flt›. Bu, o tarihe kadar yap›lan en büyük muhasebe projesiydi.   1938 IBM Türk, Ankara’da “Watson Business Machines Türk Limited fiirketi” unvan› ile kuruldu. fiirket 1944 y›l›nda bugünkü ismini ald›.   1944 IBM’in 5 tonluk otomatik hesap makinesi, uzun hesaplamalar› otomatik olarak yapabilen ilk makineydi.   1956 ‹lk manyetik sabit disk sürücüsü olan RAMAC ile veri depolama endüstrisi do€mufl oldu.   1960 Türkiye’nin ilk bilgisayar› IBM 650, Karayollar› Umum Müdürlü€ü taraf›ndan sat›n al›nd› ve Karayollar›’nda Türkiye’nin ilk biliflim merkezi “IBM Merkezi” ismiyle aç›ld›.   1961 IBM’in elektrikli daktilosu özellikle 25 senelik daktilo kullan›c›lar› için tam anlam›yla bir tasar›m harikas› oldu.   1962 IBM ve ABD’nin önde gelen havayolu flirketlerinden American Airlines SABRA ad›n› verilen dünyan›n ilk bilgisayarla yönetilen rezervasyon sistemini uygulamaya soktu. SABRA internet bankac›l›€› için de zemin haz›rlad›. Türkiye’nin ilk kad›n sistem uzman› Ayla Taflp›nar IBM Türk’te çal›flmaya bafllad›.   1963 Üniversitelerdeki ilk bilgisayar IBM 1620 ‹TÜ Taflk›flla Kampüsü’ne kuruldu. Bankac›l›k sektöründeki ilk bilgisayar ise IBM 1401 Baflak Sigorta’n›n binas›na kuruldu.   1964 IBM 360 Sistemi (S/360 IBM) o dönem için büyük ve iddial› bir giriflimdi. Bu ana bilgisayar sistemi,  bilgisayar›n yap›s› ve uygulamalar› aras›nda fark yaratan ilk bilgisayar türü oldu. Gelecek y›llarda bilgisayar tasar›mlar›n› etkileyecek, en baflar›l› bilgisayar olarak kabul gördü.   1969 1950’lerden beri ABD uzay programlar›nda önemli rol oynayan IBM, uzaya gönderilen Apollo görevine IBM teknolojileri rehberlik etti.   1969 IBM laboratuarlar› kredi kartlar› için manyetik bantlar› gelifltirdi. Bu bant, halihaz›rda kimliklerde, ehliyetlerde ve banka kartlar›nda yer al›yor.   1971 Disket yarat›ld›. Bu sayede güçlü ve uygun fiyata depolama mümkün k›l›nd› ve kiflisel bilgisayar (PC) devriminin yolu aç›ld›.   1973 Süpermarketler de IBM’in keflfi olan UPC barkodu kullan›lmaya baflland›. Bugün bu barkod sayesinde her fley takip edilebiliyor.   1980 IBM ilk LASIK Ameliyat teknolojisi patentini ald›. 1981 İlk kişisel bilgisayar (PC) yaratıldı. 1983 IBM PC’ler Türkiye’de satışa sunuldu. İlk yıl içinde satılan toplam 800’e yakın PC’nin 670 tanesi IBM markasıydı. 1984 80li yılların ortasına gelindiğinde, IBM bilgisayarları 5000 adet konuşarak söylenen kelimeyi, yüzde 95 doğrulukla algılıyordu. Bugün, konuşma tanıma hem evde hem de dışarıda yaygın olarak kullanılıyor. 1986 IBM Bilim Adamları Taramalı Tünel Mikroskobu geliştirdikleri için Nobel ödülüne layık görüldüler. 1995 IBM Türk, İzmir’de Olağanüstü Durum Merkezi’ni hizmete soktu. 1997 IBM “eBusiness” ı başlattı. Artık internet sadece eğlence amaçlı değildi, internet üzerinden iş yapma ve elektronik ticarete doğru evriliyordu. 2001 IBM Linux’a 1 milyar dolar yatırım yaptı. Bu işletim sistemi hâlâ dünyada yankı bulan bir sistemdir. 2008 Koç Üniversitesi-IBM Tedarik Zinciri Araştırmalar Merkezi açıldı. Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte Bilgi Teknolojileri Hizmet Bilimi Yüksek Lisans Programı başlatıldı. İstanbul’da IBM İnovasyon Merkezi açıldı. Dünyanın işleyişini daha iyi bir hale getirmek motivasyonu ile “Akıllı dünya” geliştirildi. Bugün dünyanın değişik yerlerinde akıllı dünya çözümlerinin başarı öykülerine rastlamak mümkün. 2009 İzmir’deki Olağanüstü Durum Merkezi genişletilerek ve yenilenerek tekrar hizmete sunuldu. 2010 IBM ve ODTÜ işbirliğinde Akıllı Toplum Güvenliği Laboratuarı, açıldı. Bu, toplum ve çevre güvenliği ile ilgili olağanüstü durumlara yanıt verme amacını taşıyor. 2011 Yapay zeka çalışmalarına ilham olacak IBM’in Watson süper bilgisayarı doğdu. Watson bilgisayar konuşabiliyor da!  
 Anasayfa'ya Dön

YORUM YAZIN

Max. 255 karakter girebilirsiniz

Yorumunuz Alınıyor

Boş Yorum Gönderemezsiniz

YORUMLAR

Hiç Yorum Yok

BENZER HABERLER